Subpage photo

Regulamin fundacji

Regulamin

 Fundacji „Jana Zamoyskiego”

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI 

1.1 Fundacja ,,Jana Zamoyskiego”, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu z dnia 8 listopada 2016 r., wpis do rejestru pod nr KRS 0000669612 z dnia 21.03.2017 r.

1.2 Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i cele działania Fundacji Mam serce, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na rodzicach/opiekunach prawnych podopiecznego. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie podopiecznego w ramach 1%.

1.3 Celem Fundacji jest pomoc związana z ochroną zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; działalność naukowa i oświatowa; ochrona zabytków i dóbr kultury; wspieranie kultury fizycznej; ochrona środowiska; ochrona zdrowia i pomoc społeczna; rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów; innowacja w gospodarce; ekologia i ochrona zwierząt; ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

1.4 Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.

1.5 Fundacja działa na podstawie przepisów umowy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( tj. Dz. U. z 2016. Poz. 40) oraz statutu ustawionego przez Fundatora Fundacji jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ JANA ZAMOYSKIEGO

2.1 Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach:

a) diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym;
b) leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia, w tym zabiegi
operacyjne w kraju i za granicą nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych;
c) produkty ratujące życie, nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych;
d) pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna –
w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma
wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej;
e) zakup leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego
w części nie objętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub
PFRON.

3. ŹRÓDŁA POMOCY

3.1 Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji oraz grantów;

c) dochodów ze zbiórek imprez publicznych;

d) dochodów z majątku Fundacji 

3.2 Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych
oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone są na pomoc podopiecznym. 

4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY

4.1 Pomocą objęte są dzieci i osoby dorosłe.
4.2. Pomoc udzielana jest dzieciom - osobom, których rodzice/opiekunowie prawni
pozostają w wyjątkowo trudnych warunkach materialnych, niepozwalających
na udźwignięcie kosztów leczenia.
4.3. Celowość pomocy musi wynikać z zaleceń lekarza.
4.4. Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji

5. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

5.1 Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pozyskując darczyńców i sponsorów.

5.2 Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym danej zbiórki publicznej przyporządkowane do danego podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone na rzecz tego podopiecznego.

5.3 Informacje o wysokości wpłaconych darowizn na rzecz podopiecznego będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Fundacji. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.

5.4 Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.

5.5 Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodziców/opiekunów podopiecznego we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodziców powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji Jana Zamoyskiego.

5.6 Fundacja wyraża również zgodę na prowadzenie zbiórki przez inne Fundacje pod warunkiem, że będzie na bieżąco i uczciwie informowana o rezultatach wszystkich tych zbiórek oraz że konto w Fundacji Jana Zamoyskiego będzie kontem oficjalnym, podawanym na stronie internetowej dziecka, profilu na Facebooku (w przypadku, jeśli podopieczny takie posiada) i w innych internetowych lub papierowych (ulotki, plakaty) źródłach.

5.7 Rodzice/opiekunowie prawni przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.

5.8 Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.

5.9 Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty, Fundacja w trybie niezwłocznym kończy zbiórkę na rzecz tego podopiecznego i umieszcza odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.

5.10 Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na innych podopiecznych Fundacji, na cel zbliżony do woli darczyńcy.

5.11 Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych na leczenie, operację, rehabilitację, itp. podopiecznego, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest dostarczyć Fundacji oświadczenie, w którym szczegółowo wykaże środki pozyskane z dodatkowych źródeł (m.in. środki własne, kredyty, prywatne darowizny, środki z aukcji i imprez przeprowadzonych na własną rękę, itp.) oraz – w przypadku posiadania subkont w innych fundacjach – deklarację od tych fundacji o aktualnym stanie konta.

5.12 W przypadku zatajenia części informacji o dodatkowych źródłach finansowych, Fundacja ma prawo przyznać odpowiednio mniejszą pomoc finansową, adekwatną do rzeczywistej potrzeby podopiecznego.

5.13 Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację lub na podopiecznego – wówczas wymagana jest adnotacja o wysokości dofinansowania przez Fundację Jana Zamoyskiego.

5.14 Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, apteki na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na Fundację.

5.15 Fundacja nie przekazuje środków na prywatne konta bankowe rodziców/opiekunów dziecka.

5.16 Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.

5.17 Przypisanie bezimiennej darowizny danemu podopiecznemu, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla określonego podopiecznego.

5.18 W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.

5.19 Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznego podejmuje Zarząd Fundacji.

6. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI SPOCZYWAJĄCE

NA RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH PODOPIECZNEGO

6.1 Rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego zobowiązani są do informowania
Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania
i sposobów kontaktowania się.
6.2 Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu
z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.
6.3 Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego informowania
Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł
finansowania.
6.4 Na rodzicach/opiekunach prawnych dziecka spoczywa obowiązek informowania
Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia lub rehabilitacji dziecka, któremu została
udzielona pomoc ze środków własnych Fundacji lub ze zbiórki publicznej.
Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co
najmniej dwoma zdjęciami dziecka dokumentującymi przebieg rehabilitacji lub
leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku dziecka w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku podopiecznego wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych zawartej w Porozumieniu.

8.2 W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja korzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.

8.3 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznego Fundacji.

8.4 Rodzic/opiekun prawny dziecka, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.

8.5 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.